Skip to content

Stöd för miljöarbete i hela kedjan

Stöd för miljöarbete i hela kedjan

För att minimera miljöpåverkan från investeringar och drift av VA-nät bör man se till den totala miljöpåverkan från produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Idag finns EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration, som är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper. De flesta tillverkare av produkter till Va-nät använder sig idag av EPD. De som planerar att bygga eller renovera ett VA-nät bör se till de samlade miljöeffekterna vid val av rör.

Betongrörs längre livslängd minskar miljöpåverkan men störst betydelse har det att betongrör gör det möjligt att återanvända schaktmassor lokalt i stället för att behöva transportera fram grus och andra finare massor. I en EPD för VA-rör är miljöeffekter av entreprenadarbetet (fas A5) ofta större än de samlade miljöeffekterna från produktion, råmaterial och transporter (A1-A3).